در دهه گذشته، درگيري تحصيلي به دليل جامعيت در توصيف انگيزه و يادگيري دانش‌آموزان و همچنين به‌عنوان يك عامل پيش‌بيني كننده قوي عملكرد، پيشرفت و موفقيت دانش آموزان در مدرسه، موردتوجه پژوهشگران و مربيان قرارگرفته است. درواقع بسياري از مطالعات نشان داده است كه درگيري بالاتر با نمرات و رفتار بهتر، اعتماد به‌ نفس بالاتر و سازگاري بيشتر در مدرسه همراه است. اين سازه تصوير روشني از پيشرفت و شكست تحصيلي دانش‌آموزان ارائه ميدهد و به‌ عنوان مدل اوليه براي پيشرفت و شكست تحصيلي و درعين‌حال به‌عنوان اميد بخش‌ترين رويكرد براي مداخله و جلوگيري از اين پديده در نظر گرفته‌ شده است. شوراي تحقيقات ملي و موسسه پزشكي عقيده دارند دانش‌آموزان درگير بيشتر در فعاليت‌هاي تحصيلي شركت مي‌كنند. آن‌ها همچنين تلاش، پافشاري و رفتارهاي خودتنظيمي بيشتري براي رسيدن به اهداف خود نشان مي‌دهند و خودشان را به چالش مي‌كشند و از چالش و يادگيري لذت مي‌برند. براي درگيري تحصيلي تعاريف متنوع و متفاوتي ارائه‌شده است؛ برخي پژوهشگران درگيري را به‌عنوان يك فرآيند در نظر گرفته‌اند درحالي‌كه ديگران آن را به‌عنوان يك نتيجه مفهوم سازي كرده‌اند. با اين‌وجود تمامي اين تعاريف متنوع در چند مقوله مشترك هستند: ۱- درگيري يك ميانجي مهم براي يادگيري است. ۲- درگيري يك سازه چندبعدي است. ۳- دانش‌آموزان هنگام انتقال از مقطع ابتدايي به راهنمايي، كاهش درگيري در فعاليت‌هاي يادگيري، از خود نشان مي‌دهند.

 

سايت خريد پرسشنامه و پروتكل روانشناشي ايران تحقيق را مشاهده كنيد